środa, 30 maja 2012

Oświeć nasze serca, Panie.


Oświeć nasze serca, Panie, abyśmy nie błądzili i w otaczającym nas świecie umieli odnaleźć
  -    CIEBIE.

Tak łatwo zobaczyć Jezusa :
- w roześmianym dziecku;
- w rozmodlonej staruszce z różańcem w dłoni;
- w kochającej się rodzinie na pięknym spacerze;
- w wypełnionej wiernymi Świątyni;
- w powołanych do służby Bogu;
- w zaangażowanych wolontariuszach;
- w uczciwych pracownikach i pracodawcach;
- w chorych i cierpiących;
- w wielu Sanktuariach......

Tak trudno zobaczyć Jezusa:
- w brudnym, obdartym bezdomnym;
- w zataczającym się alkoholiku;
- w dealerze narkotyków;
- w człowieku o innej orientacji;
- we wrzeszczącej na swoje dzieci matce;
- w bluźniącym, zbuntowanym chłopaku;
- w wystającej przy drodze "sprzedajnej" dziewczynie;
- w facecie znęcającym się nad rodziną;
- w pijanym, potencjalnym, mordercy za kierownicą.....

Czy jesteś w nich, Panie? Czy to nasze oczy nie widzą? Tak! Przecież to są Twoi ukochani, grzesznicy, za których  - UMARŁEŚ. Otoczmy ich modlitwą.

" Trudna jest ta mowa... "


wtorek, 29 maja 2012

Łaskawość Twoja, Panie sięga nieba.
Łaskawość Twoja, Panie, sięga nieba,
a Twoja wierność samych obłoków.

Dziękuję Ci, Panie, Boże Wszechwładny, za Moc Twojego Ducha,
którego coraz bardziej wylewasz na Twoje niegodne sługi.
Dziękuję Ci, że oświecasz Twój Święty Kościół,
Twoje Mistyczne Ciało,
poprzez gromadzenie coraz liczniej Twoich wiernych,
aby w Twoje Imię mogli być uzdrawiani, oczyszczani
i błogosławieni nałożeniem świętych rąk Twoich kapłanów.

Ten, kto prawdziwie doznał łaski Chrztu w Duchu Świętym,
ten narodził się na nowo i może stać się świadkiem wiary
w Odkupienie, Zbawienie, Zmartwychwstanie i życie wieczne.
Bracie, siostro, nie czekaj, nie zwlekaj,
biegnij do Jezusa  na ile ci starczy sił,
On pozwoli Ci się odnaleźć, obdarzy Miłością,
a gdy poczujesz Jego Miłość, zapewniam Cię,
że będziesz za Nim tęsknić, adorować Go i uwielbiać tak,
jak pozwoli Ci na to zesłany przez Niego Duch Święty.
Trwajmy w Panu. Alleluja.


sobota, 26 maja 2012

Uwierz w Moc z wysoka.

Hymn.

Przyjdź Duchu Święty, i zapal w nas płomień
Twojej miłości i Pańskiej bojaźni;
Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy
W naszych sumieniach.

Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy
Mroki umysłów i serca ożywi,
Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca,
Które już wschodzi.

Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę,
Zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu;
W każdym człowieku dostrzegać przez wiarę
Twoją obecność.

Uświęć owoce naszego wysiłku,
Obdarz pokojem i łaską wytrwania,
Prowadź nas drogą codziennej wierności
Twoim natchnieniom.

Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy,
Chwała niech będzie na niebie i ziemi,
Ty bowiem jesteś weselem i dobrem
Duszy człowieczej. Amen. 

/modlitwa brewiarzowa/

piątek, 25 maja 2012

Dary Ducha Świętego.


Dary Ducha Świętego.

Dar mądrości - aby widzieć rzeczy, ludzi, relacje, jak widzi je Jezus.

Dar rozumu - aby potrafić zgłębiać tajemnice wiary.

Dar rady - aby umieć słuchać Boga i podejmować decyzje zgodnie z Jego wolą.

Dar męstwa - aby znosić trudy, choroby i przeciwności, nie zrażać się trudnościami.

Dar umiejętności - aby wykorzystywać zdolności i talenty, którymi Bóg nas obdarza.

Dar pobożności - aby szczerze kochać Boga i bliźnich.

Dar bojaźni Bożej - aby pamiętać o słabości ludzkiej natury i bać się zerwania relacji z Bogiem.

środa, 23 maja 2012

Otrzymacie Ducha Świętego...


W Nowym Testamencie - Pneuma Hagios - Spiritus Deum - Paraklet (Pocieszyciel) - Duch Boży.
Nie widzimy oczami wiatru, lecz jego działanie, podobnie z Duchem jest On oddechem Bożym, znakiem Bożego życia. W NT objawiona zostaje Trójca Święta.
Zwiastowanie - "Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię.."
Chrzest w Jordanie - namaszczenie Duchem Świętym i pojawienie się symbolu gołębicy nad głową Jezusa. Potem Jezus głosi Królestwo Boże, rozpoczyna nowe stworzenie, wyzwolenie od grzechu i śmierci. Zmartwychwstały Chrystus jest pierwszym Stworzeniem odnowionego świata, nowego człowieka.
Jezus mówi o namaszczeniu Duchem Pańskim w synagodze w Nazarecie. Wszystkie cuda i głoszenie Słowa odbywają się z Mocą i pod działaniem Ducha Świętego.
Jezus zapowiada innego Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który będzie w nas przebywał i kontynuował dzieło Zbawienia, to właśnie On rozprzestrzenia owoce Zbawienia, przygotowuje na powtórne przyjście Chrystusa. Duch Święty o wszystkim nas pouczy i doprowadzi do całej Prawdy.
Na Soborze Jerozolimskim Apostołowie mówią: "Postanowiliśmy, Duch Święty i my..."
Duch Święty doprowadzi do Zmartwychwstania kosmosu, do ożycia kości, w Nim Bóg będzie przebywał ze swoim ludem. Przy pierwszym ukazaniu się Jezusa po Zmartwychwstaniu mówi On o tchnieniu na Apostołów. W Dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty ukazał się w pełni. Od tej pory mocą Tego Ducha Apostołowie głoszą Ewangelię.
Dzień Pięćdziesiątnicy - 7 tygodni po Święcie Paschy - było to Święto Tygodni - podziękowanie za pierwsze plony ziemi, dożynki, Zielone Święta, było to również obchodzenie dnia nadania przykazań Bożych, zawarcia Przymierza.
Symbole Ducha Świętego - gwałtowny wicher i ogień, ale i łagodny powiew. Duch Święty uczy swojego języka, języka Bożego - glosolalia. Jest to dar najmniejszy, największym jest miłość.
Dar wiedzy wlanej otrzymała Św. Katarzyna ze Sieny, analfabetka pisząca dzieła teologiczne porównywalne z dziełami Św. Tomasza z Akwinu.
Duch Święty ożywia Kościół, dlatego należy prosić Ducha Świętego o wylanie się.
(z notatek o symbolice biblijnej - cd w następnym poście)

8 kroków rozpalenia Ducha Świętego:

1. POKUTA.
2. POJEDNANIE./Z BOGIEM, Z LUDŹMI, ZE SOBĄ/.
3. WIARA W JEZUSA CHRYSTUSA.
4. MODLITWA.
5. SŁOWO BOŻE.
6. SAKRAMENTY ŚWIĘTE.
7. MIŁOSIERDZIE BOŻE.
8. NAŁOŻENIE DŁONI.

Możemy otrzymać:

12 Błogosławieństw Ducha Świętego:

1. Relacja z Bogiem zostaje odmieniona.
2. Jezus stanie się Panem naszego życia.
3. Nasza wiara wzrośnie i będziemy mogli doświadczać cudów.
4. Nauczymy się Pisma, Tradycji i Magisterium Kościoła.
5. Otrzymamy dary Ducha Świętego.
6. Będziemy kochać Boga całym sercem, całą siłą i całym umysłem.
7. Nastąpi wzmocnienie pamięci.
8. Zmienią się cele życiowe.
9. Nauczymy się przebaczać i będziemy się modlić za wrogów.
10.Będziemy napełnieni radością i pokojem.
11.Nasze życie modlitwą się zmieni.
12.Uzdrowienie będzie naszym udziałem,wzrośnie poczucie odmłodzenia.

wtorek, 22 maja 2012

Duch Święty w historii zbawienia.(I)

    Objawienie Ducha Świętego następowało stopniowo w historii zbawienia.
Również stopniowo, na tyle na ile ludzie mogli je pojąć, objawiane były Prawdy zbawcze.
W Starym Testamencie Duch Święty pojmowany był jako przymiot Boga,
Ruach - Duch, Wiatr, Tchnienie, Oddech.
Pierwszy opis ST, Ks.Rodzaju: "...a Duch Boży unosił się ponad wodami."
Drugi opis: ST, Ks.Rodzaju: "wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia,".
Charyzmatyczni przywódcy narodu wybranego - Sędziowie (Samson, Gedeon, Jesse) - byli obdarzeni, namaszczeni, Duchem Bożym, byli silni.
Potem u królów Izraela odnajdujemy działanie Ducha Świętego - Dawid, Salomon, Ezechiasz - odznaczali się wybitną mądrością. Ducha Bożego można utracić przez grzech.
Przykładem jest Dawid, który utracił Ducha Bożego - Psalm 51- pokutny : "Stwórz o Boże we mnie serce czyste i Ducha Bożego tchnij do mego wnętrza.".
Wszyscy Prorocy ST obdarzeni byli Duchem Świętym, w Jego mocy głosili Słowo Boże, przepowiadali przyszłość. W Ks. Izajasza (R.11) wymienione są dary Ducha Bożego "I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej."
Ks.Ezechiela zapowiada wylanie Ducha Bożego na cały lud Boży, będzie to wylanie ducha powszechne, wtedy narodzi się nowy człowiek, dostanie on nowe serce. (R.37) zapowiedź zmartwychwstania, gdy przemawia do wyschłych kości, aby ożyły: "Wyschłe kości słuchajcie Słowa Pańskiego.."

Zmartwychwstanie sprawi Duch Święty, Duch Boży.

W Nowym Testamencie, w ostatnim nakazie przed Wniebowstąpieniem Chrystus mówi:" Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego."

z notatek o symbolice biblijnej - cd w następnym poście

poniedziałek, 21 maja 2012

Owoce Ducha Świętego.Owoce Ducha Świętego.
Jezus sam nas nauczył, jak rozpoznawać drzewo po jego owocach (Mt12,33),
a Paweł czyni z miłości i pokoju kryteria właściwego używania darów duchowych (1Kor12,1-14,40).
 My też, chcąc rozpoznać działanie Ducha Świętego w odnowie charyzmatycznej,
 musimy patrzeć na owoce.
Pierwszym owocem Ducha, wskazanym przez Pawła jest miłość (Ga5,22-23). Można powiedzieć, że zawiera on wszystkie inne. Miłość Boga do nas została nam objawiona w Jezusie i wlana w nasze serca przez Ducha w ten sposób, że my możemy z kolei Go kochać i dzielić tę miłość z innymi.
Radość płynie z serca przepełnionego miłością, bo Ten którego kochamy, jest zawsze z nami.
To radość Jezusa w nas.(J15,11).
A pokój , który przez swoją Śmierć i Zmartwychwstanie zostawił nam Jezus (J14,27;20,19-21.26)
 i którego nic z wewnątrz ani z zewnątrz odebrać nam nie może, ten pokój płynie z Ducha Świętego, napełniając nasze życie i nasze kontakty z innymi.
Cierpliwość uzdolnia nas do tego, abyśmy mogli stawić czoła trudnościom zachowując pogodę ducha, abyśmy mogli wytrwać i przynosić w ten sposób więcej owocu (Łk8,15).
Życzliwość - to ta otwartość na innych, którą miał Jezus, stając się jednym z nas. A ponieważ umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami (Rz5,8),
wobec tego Jego dobroć, wlana w nasze serca sprawi, że będziemy szukać dobra we wszystkim. Jego wierność zakrywa naszą słabość i nasze niewierności. Jezus chce, abyśmy się od Niego uczyli łagodności (Mt11,29).
To są właściwie przymioty samego Boga, bo Duch Święty jest miłością, radością, pokojem, cierpliwością, życzliwością, dobrocią i łagodnością. Wszystko to nas uczy, jak rozumieć owoc, którym jest opanowanie siebie.

(J. Hanrahan  CSB -"Nowe zesłanie Ducha Świętego".)


Jesteś Panie moim życiem, jego tchnieniem,
Jesteś Panie mym pragnieniem, marzeniem.

Jesteś źródłem żywej wody w mej pustyni,
Jesteś światłem mej ciemności na ziemi.

Jesteś łaską odkupienia, zbawienia,
Tobie składam dziękczynienie,

Uwielbienie, uwielbienie, uwielbienie...


niedziela, 20 maja 2012

"Gdybym mówił językami ludzi i aniołów..."


Trwam przy Tobie Zmartwychwstały Panie,
Trwam i wierzę w me z Tobą spotkanie.
To, codzienne, gdy mnie Sobą karmisz,
I to wieczne, gdy mnie na wieki przygarniesz.
Wierzę całą moją duszą, całym moim ciałem,
W Ducha Twego, bo Go otrzymałam. 
Mieszka we mnie, nie chcę Go utracić,
Nie chcę ciężkim grzechem Go obrazić.
I dlatego proszę, Ojcze, z wielką skruchą
By był On dla mnie w słabości otuchą,
By był Ogniem w moim ludzkim ciele,
Który płonie w Twoim zbawczym dziele,
Gdyż od Niego wszelka myśl pochodzi, 
Każdy dobry czyn u Niego się rodzi.
Duch uświęca nad wszystko miłością
Napełniając mą duszę radością. 
Dzięki Niemu kochać mogę szczerze,
I dlatego: Wierzę, wierzę, wierzę!

Okaż nam Panie miłość Twą, ześlij nam Ducha Twego moc,
niech nas ogarnie dziś, niech nas ogarnie dziś. 3x


piątek, 18 maja 2012

Wniebowstąpienie Pańskie.
Wniebowstąpienie jest wywyższeniem ludzkiej natury Chrystusa, a więc również i naszej. Symbolizuje równość natury boskiej i zbawionej, dzięki dziełu zbawczemu, natury ludzkiej. Jesteśmy Kościołem, a więc Ciałem Chrystusa, Ciałem Uwielbionym. Kościół ma dawać świadectwo, ale nie infantylnie, ani agresywnie - tylko przez MIŁOŚĆ. Gdy nastąpi wypełnienie celu świata - niebo zstąpi na ziemię, świat duchowy, boski, zjednoczy się ze światem ziemskim.Stworzenie zostanie przebóstwione, świat będzie dziedzicem nieba, nastąpi reintegracja kosmosu, całe stworzenie będzie uczestniczyć w chwale nieba. Oknem na niebo jest dusza ludzka.
Granicą bytu ludzkiego jest Byt Absolutny, który spotyka się z człowiekiem w jego duszy. Tylko życie duchowe dostarcza głębi, życie na poziomie zewnętrznym jest życiem płytkim.
Aby Kościół mógł wypełniać swoją misję, zleconą przez Zbawiciela, powinien nieustannie zapraszać Ducha Świętego, aby z Nim współdziałał.

O Królu chwały, Panie Zastępów, jako zwycięzca wstępujesz dzisiaj do nieba, nie zostawiaj nas sierotami, lecz ześlij nam Ducha Prawdy obiecanego przez Ojca. Alleluja!

Mk. 16.15-19.
I rzekł do nich:"Idźcie na cały świat i głoście  Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy będzie potępiony .Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie."
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

środa, 9 maja 2012

Boże, Ojcze nasz.


Boże, Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
który jesteś także na ziemi naszej,
który jesteś ponad nami
i zamieszkujesz pośród nas.
Ty, który jesteś Tajemnicą
niepojętą dla naszego poznania,
przerastającą porządek naszych myśli
i naszych ubogich słów.
Uwielbiamy Cię w Twej tajemniczej obecności,
która sprawia, że nasze życie zostaje odniesione
do tego, co przerasta wymierność naszych kroków,
co przekracza horyzont naszych nadziei,
co nadaje nam nadzieję,
że życie nasze nie kończy się
w przestrzeni tego, co pojęte i zrozumiałe.
Uwielbiamy Cię za Twą miłość, która sprawia,
że niepojęty i nieogarniony
dajesz się zamknąć w naszej dłoni,
w znaku Chleba - Tajemnicy Twojej Obecności.
Boże, nasz Ojcze,
otwieramy się na Twoją zdumiewającą miłość,
dzięki której żyjemy, jesteśmy,
idziemy drogą naszej nadziei.
Wszystko to jest możliwe dzięki Tobie,
Twojej ojcowskiej dłoni,
ale i matczynej wrażliwości serca.
Dziękujemy Ci za Twoją niepojętą miłość,
mocną jak ojcowskie słowo
i czułą, jak matczyna dłoń,
za miłość nie wahającą się przed niczym
i nie rezygnującą w chwilach trudnych,
które my sami stwarzamy.
Boże, nasz Ojcze,
który jesteś Miłością,
otwórz nasze serca na ten dar
i daj nam serce godne odpowiedzi nań,
daj nam serca pełne miłości. Amen.

/z liturgii Mszy Św,/

środa, 2 maja 2012

Bojaźń Boża.Słowa Świętej Księgi są prawdziwe i tak bardzo dotykają mojego serca.
Dziś był trudny dzień, i szczególnie trudny dla mnie poranek,
a tak brzmiało Słowo otrzymane:

Bojaźń  Boża w pouczających doświadczeniach. (Syr 2,1-5)

Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, 
przygotuj swą duszę na doświadczenia!
Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy,
a nie trać równowagi w czasie utrapienia!
Przylgnij do Niego i nie odstępuj,
abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim.
Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie,
a w zmiennych losach poniżenia bądź wytrzymały!
Bo w ogniu próbuje się złoto,
a ludzi miłych Bogu - w piecu poniżenia.
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą,
prostuj swe drogi i Jemu zaufaj.

Tak, Boże, Ojcze Najlepszy, Wszechpotężny i Łaskawy,
obdarz mnie proszę łaską wytrwania i pokory,
abym żyła z wiarą, że moje cierpienie pomaga mi wzrastać,
że jest potrzebne Tobie i moim bliskim.
Ale jeśli zechcesz, o Miłosierny, uzdrowisz moje ciało i duszę.
Zostawiam to wszystko Twojej świętej woli. Amen.