czwartek, 11 czerwca 2009

"Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan."/ Boże Ciało./


"Dzięki Ci Panie, za Ciało Twe i Krew, za Miłość nieskończoną wielbimy Cię."

Dziś wielki dzień Twojego świętowania z nami,
z Twoim ludem wybranym!
Kiedy ulice naszych miast i wsi zaludniają Twoi wyznawcy
na pewno Twoje serce się cieszy.
Mimo naszych przywar, czasem niewierności Twoim przykazaniom,
kochamy Cię Panie.
Tak wielu nas było, a Ty byłeś tak blisko, na wyciągnięcie ręki,
zechciałeś pielgrzymować z nami.
Dzięki Ci nasza Mocy, nasz Mistrzu, Przyjacielu i Królu naszych serc.

"O Jezu, żyjący wśród nas, wierzę w Ciebie.
 Proszę Cię wejdź do mego serca, które wielbi Cię jako swego jedynego Pana i Wybawcę.
 Błagam Cię wejdź do mego życia i uczyń je bardziej wartościowym.
 Panie przyjdź do mojej rodziny i społeczności w której żyję.
 Obmyj mnie z grzechu, grzesznych skłonności i ocal mnie.
 O Jezu, przyjdź i ocal mnie od słabości.
  Pozwól mi doświadczyć Twojego uzdrawiającego dotyku,
 dotknij Panie moich myśli i mojej pamięci.
 Składam wszystkie swoje trudy, zmartwienia, problemy i prośby u Twych stóp Panie
 i czekam na Twą odpowiedź.
 Jezu, mój dobry Przyjacielu, chodź razem ze mną po ścieżce mego życia.
 O Jezu, zraniony i ukrzyżowany dla mojego dobra,
 połóż swe okaleczone ręce na mojej głowie i spraw
 by Twoja siła przepłynęła przez moje ciało.
 Dziękuje Ci Jezu i wielbię Ciebie teraz i na wieki."

Ps. 23
"Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
przywraca mi życie.
Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
dodają mi otuchy.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
na długie dni."

wtorek, 2 czerwca 2009

Duch Święty w historii zbawienia. /konspekt wykładu/


"Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się ponad wodami."

Objawianie Ducha Świętego następowało stopniowo. Prawdy zbawcze były i są objawiane stopniowo, na tyle na ile ludzie mogą je pojąć.
W Starym Testamencie Duch Święty pojmowany był jako przymiot Boga - Ruach/hebrajski/ - Duch, Wiatr, Tchnienie. Pneuma Theo/grecki/, Spiritus Deum /łacina/. Jest On oddechem Bożym, znakiem Bożego życia, jak nie widzimy wiatru, tylko jego skutki, podobnie jest z działaniem Ducha Bożego.
Pierwszy opis w Ks. Rodzaju /jw/- jest On jako siła porządkująca i nadająca harmonię światu. Drugi opis przy stworzeniu człowieka: "wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą."
W Ks. Sędziów - Samson, Gedeon, Jesse byli to charyzmatyczni przywódcy narodu, sędziowie, w ich działalności spotykamy Ducha Bożego; byli oni silni, namaszczeni Duchem Bożym.
Potem u królów Izraela - Dawid, Salomon, Ezechiasz - odznaczali się wybitną mądrością.
Ducha Bożego można utracić przez grzech, przykład: Dawid traci Ducha Bożego, Ps 51 pokutny:

"Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego!"

Wszyscy Prorocy ST obdarzeni byli Duchem Świętym: w Jego mocy głosili Słowo Boże, przepowiadali przyszłość. Izajasz wymienia dary Ducha Bożego/11r/, Ezechiel zapowiada wylanie Ducha Bożego na cały lud Boży, będzie to wylanie powszechne, wtedy narodzi się nowy człowiek, dostanie on nowe serce.W 37 r jest zapowiedź zmartwychwstania, które sprawi Duch Boży:

"Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana! Tak mówi Pan Bóg: oto Ja wam daję ducha byście ożyły."

W Nowym Testamencie - Duch Święty, Pneuma Hagios, Paraklet - Pocieszyciel.
Objawiony zostaje Bóg w Trójcy Świętej.

W Ewangelii Św Łukasza - przy Zwiastowaniu -:

"Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię".

Chrzest w Jordanie - namaszczenie Duchem Świętym i potem głoszenie Królestwa Bożego przez Jezusa.
Przy chrzcie pojawia się symbol gołębicy unoszącej się nad Jezusem; rozpoczyna On nowe stworzenie, wyzwolenie od grzechu i śmierci.
 Zmartwychwstały Chrystus jest pierwszym Stworzeniem odnowionego świata, nowego człowieka.
Jezus mówi o namaszczeniu Duchem Pańskim w synagodze w Nazarecie. Wszystkie cuda i głoszenie Słowa odbywają się z Mocą pod działaniem Ducha Świętego.
W Ewangelii Św Jana/r 14/:
"A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec wam pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem." ...." Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie."
On będzie kontynuował dzieło zbawienia, On rozprzestrzenia owoce zbawienia, przygotowuje na powtórne przyjście Chrystusa. Duch o wszystkim was pouczy i doprowadzi do całej Prawdy. Duch doprowadzi do Zmartwychwstania kosmosu, do ożycia kości, w Nim Bóg będzie przebywał ze swoim ludem.
Przy pierwszym ukazaniu się Jezusa po Zmartwychwstaniu mówi On o tchnieniu na Apostołów.
W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty ukazał się w całej pełni, od tej pory, mocą tego Ducha głoszą Ewangelię.
Dzień Pięćdziesiątnicy - 7 tygodni po święcie Paschy, w ST było to święto Tygodni - podziękowania za pierwsze plony ziemi- dożynki, zielone święta, również był to dzień nadania przykazań Bożych, zawarcia Przymierza.
Symbole - gwałtowny wicher i ogień, używano ich do opisów Boga, objawieniu Boga towarzyszą te zjawiska.
Duch Święty uczy swojego języka, języka Bożego, języka miłości. Glosolalia, czyli mówienie językami, to dar najmniejszy, największym jest dar Miłości - Bóg wypowiada się miłością, Duch Święty buduje porozumienie, zjednoczenie.
Od Ducha pochodzi dar wiedzy "wlanej"- Święta Katarzyna ze Sieny, analfabetka, dyktowała dzieła teologiczne porównywane z dziełami Świętego Tomasza z Akwinu.

Duch Święty ożywia Kościół, trzeba prosić Go o wylanie się.
Owocami Ducha Świętego są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, opanowanie.