niedziela, 22 maja 2016

Niedziela Trójcy Świętej - Dominica Sanctissimae Trinitatis


Błogosławiona niech będzie święta Trójca i nierozdzielna Jedność.
Uwielbiajmy Ją, gdyż okazała nad nami miłosierdzie swoje.
Benedicta sit sancta Trinitas, atque indivisa Unitas:
confitebimur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam.

1.Błogosławiony jesteś Panie Boże ojców naszych,
i chwalebny i pełen chwały na wieki.
1.Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum.
Et laudabilis et gloriosus in saecula.
2.I błogosławione imię chwały Twojej, które jest święte,
i chwalebne i pełne chwały na wieki.
2.Et benedictum nomen gloriae tuae, quod est sanctum.
Et laudabile et gloriosum in saecula.
3.Błogosławiony jesteś w świątyni świętej chwały Twojej,
i chwalebny i pełen chwały na wieki.
3.Benedictus es in templo sancto gloriae tuae.
Et laudabilis et gloriosus in saecula.
4.Błogosławiony jesteś ponad święty tron Twojego królestwa,
i chwalebny i pełen chwały na wieki.
4.Benedictus es super thronum sanctum regni tui.
Et laudabilis et gloriosus i saecula. 
5.Błogosławiony jesteś ponad berło Bóstwa Twojego,
i chwalebny i pełen chwały na wieki.
5. Benedictus es super sceptrum divinitatis tuae.
Et laudabilis et gloriosus in saecula.
6.Błogosławiony jesteś, który zasiadasz ponad Cherubinami, patrząc w przepaści,
i chwalebny i pełen chwały na wieki.
6.Benedictus es qui sedes super Cherubim, intuens abyssos.
Et laudabilis et gloriosus in saecula.
7.Błogosławiony jesteś, który przechadzasz się ponad lotami wiatrów 
i ponad falami morza,
i chwalebny i pełen chwały na wieki.
7.Benedictus es qui ambulans super pennas ventorum, et super undas maris.
Et laudabilis et gloriosus in saecula.
8.Niech błogosławią Ciebie wszyscy Aniołowie i Święci Twoi,
i niech chwalą Ciebie i uwielbiają na wieki.
8.Benedicant te omnes Angeli et Sancti tui.
Et laudent te, et glorificent in saecula.
9.Niech błogosławią Cię niebiosa, ziemia, morze i wszystko co w nich jest,
i niech chwalą i uwielbiają Ciebie na wieki. Amen.
9.Benedicant te, caeli, terra, mare, et omnia quae in eis sunt.
Et laudent te, et glorificent in saecula. Amen

 

niedziela, 15 maja 2016

Duchu Ogniu! Duchu Żarze! Przyjdź!Zstąpiłeś Duchu Święty w swojej Mocy i Sile na lud wierny Ciebie oczekujący!

Dziś świętujemy Urodziny Kościoła, bo gdy TY zstąpiłeś - narodził się Kościół.
A ilu nas jest? Świętujących i wołających: "Przyjdź Duchu Święty!"
Tyle Kościołów było zamkniętych w tę Świętą Noc Zesłania,
tyle dzieci Kościoła uśpionych i nieświadomych łask i darów,
które mogli za darmo otrzymać!
A przecież to TY obdarzasz nas cnotami, wiarą, nadzieją i miłością.
TY kierujesz nasze myśli ku dobru, nasze pragnienia ku szczęśliwej wieczności,
nasze uczynki czynisz zgodnymi z wolą Ojca.
To TY Duchu Święty, jesteś Oddechem Boga i gdy nam zabierasz oddech,
wtedy wzywasz nasze dusze do siebie, do Twojej Świątyni,
która jest w niebie.
Co się dzieje, gdy Ogień w nas wygasa i ledwo się tli?
Przychodzi zwątpienie, rozczarowanie, brak sił, gubimy sens życia.
Pomóż nam, Duchu Święty ciągle na nowo rozpalać Twój Ogień,
abyśmy spalając się w Nim płonęli prawdziwą miłością.
Prosimy, rozraduj nas w Sobie i spraw, abyśmy byli iskrą Twojego Ognia.

https://www.youtube.com/watch?v=rRZsaiDEJG4

"I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało,
a synowie wasi i córki wasze prorokować będą,
starcy wasi będą śnili,
a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.
Nawet na niewolników i niewolnice
wyleję Ducha mego w owych dniach.
I uczynię znaki na niebie i na ziemi: krew i ogień, i słupy dymne.
Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, 
gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny.
Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony,
bo na górze Syjon (i w Jeruzalem) będzie wybawienie, 
jak przepowiedział Pan,
i wśród ocalałych będą ci, których wezwał Pan." Joel,3,1-5

czwartek, 5 maja 2016

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. (6-14 maja)


(modlitwa wg Ojca Jamesa Manjackala):

Modlitwa do Ducha Świętego
 
  Boże, Duchu Święty,
Trzecia Osobo Trójcy Świętej,
Miłości Ojca i Syna,
Żywa Wodo, która napełnia każde serce
miłością, pokojem i radością,
Mocy, która przybywa, by każdego usposobić
do bycia mocnym i silnym.
Oddaję się Tobie całkowicie,
Abyś mógł przybyć i wniknąć we mnie
Oraz wziąć moje życie w całkowite posiadanie.
Daj mi moc i łaskę
do prowadzenia autentycznego chrześcijańskiego życia,
Zgodnego ze świętą wolą Bożą.
Poświęcam się Tobie teraz i na wieki.
Moje serce, mój intelekt i moją wolę,
Moje myśli i moje pragnienia,
Moje plany i moje drogi,
Moje słowa i czyny,
Całą moją duszę i ciało.
Proszę Cię, byś wypełnił moje życie
Twoimi cnotami, darami i charyzmatami.
Otwórz moje serce całkowicie dla Siebie,
Abyś mógł w sposób wolny wniknąć
i znaleźć we mnie Swoje mieszkanie.
 
(Przerwij na chwilę i w ciszy módl się kilka minut, doświadczaj napełnienia Duchem Świętym i rozpocznij uwielbienie i dziękczynienie Bogu za dar Ducha Świętego. Musisz czuć, że Duch rzeczywiście posiadł twoje życie.)
 
Dziękuję Tobie, Duchu Święty, 
że przybyłeś do mnie jako Osoba,
aby mnie prowadzić i mną kierować,
jako moc i łaska, aby mnie zawsze umacniać.
Dziękuję Tobie, Ojcze, dziękuję Tobie, Jezu,
dziękuję Tobie, Duchu Święty!
 
(Przeczytaj Psalm 91 lub zaśpiewaj pieśń dziękczynną)
 
Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,
o to dziś błagam Cię,
przyjdź w Swojej mocy i sile,
radością napełnij mnie.

Przyjdź jako Mądrość do dzieci,
przyjdź jako ślepemu wzrok.
Przyjdź jako Moc mej słabości,
weź wszystko co moje jest.
 
Przyjdź jako źródło w pustyni
z mocą Swą do naszych dusz,
o niech Twa moc uzdrowienia
dotknie uleczy mnie już.

Oczekuj Ducha Świętego

Czytania:
Ks. Liczb 11,24-30; 27,12-23
Ks. Sędziów, rozdziały 15 i 16 
Ks. Mądrości, rozdziały 7 i 8
Ks. Ezechiela, rozdziały 2 i 3; 11,14-21; 36,23-32; 37,1-14; 47,1-12 
Ks. Izajasza 11,1-9; 44,1-5
Ks. Joela 3,1-5
Psalm 51 i 91
Ewangelia św. Łukasza 3,15-22; 4,18-19; 11,14-26; 12,10-12; 24,44-49
Ewangelia św. Jana 3,1-21; 7,37-39; 4,1-42; 14,16-31; 15,26-27; 16,8-15 
List do Rzymian, rozdział 8
Pierwszy List do Koryntian, rozdziały 12 i 14
List do Efezjan, rozdział 5  
 
Owoce Ducha Świętego:
miłość, radość, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.
 
Dary Ducha Świętego:
mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń boża.