niedziela, 29 marca 2009

" Ten kto kocha swoje życie, traci je...." Jan.12.25
Czy to Twoja Postać, Panie?

Wielbię Cię Panie Jezu, który byłeś tak upokorzony i umęczony. Dziękuję Ci, że dałeś mi tą wielka łaskę chodzenia drogą Twojej Męki: przez Ogrójec i Skałę Konania, przez schody do domu Kajfasza, przez Ciemnicę w głębi jerozolimskiej skały, przez miejsce Twojego wyszydzenia, biczowania i osądzenia - Lithostrotos, przez całą Drogę Krzyżową aż do Golgoty. Pozwoliłeś mi, Panie dotknąć skały, na której stał Twój Krzyż. Jak wielka to łaska! Czy to odbicie postaci na ścianie z ciemnej piwnicznej głębi, to Twoja Postać Panie? Czy taki ślad Twego opuszczenia przez wszystkich, ma poruszać nasze serca i sumienia? Tak wiele cudów sprawiłeś i sprawiasz kochającym Cię szczerze. Dziękuję Ci, Panie.

" Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, dla nas zelżony i pohańbiony.
Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Boże nieskończony!"

Modlitwa o przebaczenie naszym przodkom.

"Panie Jezu, przyprowadzam Ci wszystkich moich przodków z ich grzechami i wszelkimi przewinieniami. Oni umarli z tymi samymi troskami i problemami, które ja teraz mam i dlatego potrzebują mojej modlitwy.
Panie Jezu! W ich imieniu przynoszę Ci wszystkie ich grzechy i proszę o przebaczenie dla nich.
Panie Jezu! Obmyj nas Twoją Najdroższą Krwią i uwolnij od wszelkich uprzedzeń.

Bądź pochwalony Jezu!
Bądź uwielbiony Jezu!
Dziękuję Ci Jezu!"

Modlitwa z prośbą o obronę przed zakusami zła przez najdroższą Krew Jezusa Chrystusa.

"Panie Jezu, wybieram Cię na mojego Pana i Mistrza. Wierzę, że każda kropla Twojej drogocennej Krwi została przelana po to, aby zbawić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od złego, od grzechów i wszelkich zniewoleń. Panie Jezu, z głęboką wiarą w Ciebie proszę, abyś obmył Twoją Najdroższą Krwią to miejsce, w którym się znajduję, każdy kąt mojego mieszkania, pojazdy, których używam oraz wszystko to, co otrzymałam od Ciebie.
Panie Jezu, obmyj Twoją Najdroższą Krwią mnie i moją rodzinę. Pokrop nas Panie Twoją Krwią od czubka głowy aż do stóp. Błagam Cię, Panie, o obronę mojego życia i życia mojej rodziny. Panie Jezu, uwolnij nas dzisiaj od złego, od grzechów, pokus, ataków i utrapień szatana! Uwolnij nas Panie od strachu przed ciemnością, przed ludźmi, przed chorobami, zwątpieniem, złością i przed wszelkimi nieszczęściami oraz przed wszystkim tym, co nie należy do Twojego Królestwa.
Panie Jezu, napełnij nas darami Ducha Świętego i zapewnij nam dar mądrości, poznania, wiary, rozsądku, oraz rozeznania, abyśmy począwszy od dzisiaj zaczęli żyć dla Twojej Chwały i czynili w naszym życiu tylko to, co dobre.

Bądź pochwalony Jezu!
Bądź uwielbiony Jezu!
Dziękuję Ci Jezu!
Jezu kocham Cię!"

wtorek, 24 marca 2009

Pierwsze tabernaculum - Maryja Panna.
Maryjo, dziewicza Oblubienico Ducha Świętego, bądź pozdrowiona pełna Łaski.
Dziękuję Ci za Twoje "tak", dziękuję i proszę: naucz mnie zawierzać i kochać Twojego Syna. Naucz mnie pełnej ufności, czasem wbrew mojej ludzkiej logice. Tyle Ci zawdzięczam Matko nas wszystkich. Tam, w Nazarecie zrozumiałam wiele spraw i dziękuję, że mogłam modlić się w miejscu Twojego uwielbienia Boga i zawierzenia Mu wszystkiego.
Twoja ufność, wiara, posłuszeństwo to wzorce dla całego Świętego Kościoła. Dziękuję za Twoją świętą obecność również w moim życiu. Wierzę, że za Twoją przyczyną i dzięki Twojemu wstawiennictwu dwukrotnie uratowane zostało życie mojego dziecka, Matko Boża: Częstochowska, Nazaretańska, Fatimska. Jakkolwiek nie nazywalibyśmy Twoją Świętą Osobę, zawsze czujemy Matczyną opiekę nad nami wszystkimi, nad Kościołem, nad Polską, nad światem. Módl się za nami, Maryjo!

Magnificat.

"Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a święte jest Jego imię-
i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje,
jak przyobiecał naszym ojcom - Abrahamowi i jego potomstwu na wieki"


czwartek, 19 marca 2009

Narodźmy się na nowo w Duchu Świętym! - cd rekolekcji ojca Jose
"Duchu żyjącego Boga, dziś na nas zstąp,
Duchu żyjącego Boga, dziś na nas zstąp,
złam nas, skrusz nas, obdarz Mocą,
Duchu żyjącego Boga, dziś na nas zstąp!"

Nie czujemy działania Ducha Świętego w nas, gdy jesteśmy obciążeni grzechami, gdy mamy zranienia i niewybaczenia w sercu; gdy związani jesteśmy okultyzmem, czarną magią, wiarą w przesądy i horoskopy, a także wtedy, gdy nie mamy wiary w Jego działanie w Kościele i w nas.

1 List Św.Pawła do Koryntian /12;4-11/ /charyzmaty/.
"Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne są też rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętności poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce."

Nowa odnowa duchowa, charyzmatyczna, ma w Kościele dopiero 40 lat.

8 kroków rozpalenia Ducha Świętego:

1. POKUTA.
2. POJEDNANIE./Z BOGIEM,Z LUDŹMI,ZE SOBĄ/.
3. WIARA W JEZUSA CHRYSTUSA.
4. MODLITWA.
5. SŁOWO BOŻE.
6. SAKRAMENTY ŚWIĘTE.
7. MIŁOSIERDZIE BOŻE.
8. NAŁOŻENIE DŁONI.

Możemy otrzymać:

Dwanaście błogosławieństw Ducha Świętego:

1. Relacja z Bogiem zostaje odmieniona.
2. Jezus stanie się Panem naszego życia.
3. Nasza wiara wzrośnie i będziemy mogli doświadczać cudów.
4. Nauczymy się Pisma, Tradycji i Magisterium Kościoła.
5. Otrzymamy dary Ducha Świętego.
6. Będziemy kochać Boga całym sercem, całą siłą i całym umysłem.
7. Nastąpi wzmocnienie pamięci.
8. Zmienią się cele życiowe.
9. Nauczymy się przebaczać i będziemy się modlić za wrogów.
10.Będziemy napełnieni radością i pokojem.
11.Nasze życie modlitwą się zmieni.
12.Uzdrowienie będzie naszym udziałem,wzrośnie poczucie odmłodzenia.

9 owoców Ducha Świętego: / Ga 5,22-23 /

Miłość. Radość. Pokój. Cierpliwość. Uprzejmość. Dobroć. Wierność.
Łagodność.Opanowanie. 

7 darów Ducha Świętego:
  1. Dar mądrości
  2. Dar rozumu
  3. Dar rady
  4. Dar męstwa
  5. Dar umiejętności
  6. Dar pobożności
  7. Dar bojaźni Bożej
Pieśń:
" Wzywam Cię, Duchu przyjdź, pragnę żebyś dotknął mnie,
Wołam Cię, Panie przyjdź, Jezu Zbawco do dzieci Twych.

Jak spragniona ziemia rosy dusza ma,
Tylko Ty możesz wypełnić serca głód."

" Charyzmaty Ducha Świętego są narzędziami Ewangelizacji, dla wspólnego dobra, dla wzrastania w wierze. Jesteśmy tylko kustoszami charyzmatów. Kościół stanowi, kto może ich używać, a kto nie; użytkowanie charyzmatów jest zatwierdzane przez Episkopat / Duch musi być posłuszny hierarchii/, a polski Kościół ustanowił prawo zabraniające publicznego używania charyzmatów. Charyzmaty będą dotąd, aż wszyscy dojdą do pełni wiedzy./" aby dać wiarę niewierzącym, aby dać odporność wszystkim istotom ludzkim"./

poniedziałek, 16 marca 2009

I my też zaginiemy w pamięci ludzi....Mój Kochany Bracie, który odszedłeś na wieczną wędrówkę!
Czy Dobry , Miłosierny Bóg, pozwolił Ci już cieszyć się Swoją Boska Obecnością? Czy zażywasz już niebiańskich radości śpiewając Jemu, Najwyższemu i Absolutnemu, Temu który Jest i nigdy nie przeminie?
To już 28 lat minęło odkąd odszedłeś. Czy aż 28 lat? Czy dopiero 28 lat?
A przecież jeden dzień bez Boga , tu na ziemi, to tysiąc lat czyśćca.
Ty miałeś swój czyściec na ziemi: z powodu dzieciństwa, z powodu złych wyborów, z powodu swojej ludzkiej słabości, z powodu cierpienia w chorobie.
Panie, całym sercem modlę się dzisiaj za duszę mojego brata, zapomnij mu jego przewinienia, okaż Swoje Miłosierdzie i daj mu zbawienie.
W Swoim Majestacie, wybacz winy naszych przodków i otocz Ojcowską opieką całą naszą rodzinę.

Psalm 90.

Panie, Ty byłeś naszą ucieczką
z pokolenia na pokolenie.
Zanim góry narodziły się w bólach,
zanim ziemia i świat powstały,
od wieku na wieki Ty jesteś Bogiem.

W proch każesz powracać śmiertelnym
i mówisz:" Synowie ludzcy, wracajcie".
Bo tysiąc lat w Twoich oczach
jest jak wczorajszy dzień, który minął,
niby straż nocna.
Porywasz ich jak fala, stają się jak sen poranny,
jak trawa, co rośnie:
rankiem kwitnie i jest zielona,
wieczorem więdnie i usycha.
Zaiste, Twój gniew nas niszczy,
trwoży nas Twe oburzenie.
Stawiasz przed sobą nasze winy,
nasze skryte grzechy w świetle Twojego oblicza.
Bo wszystkie dni nasze płyną pod Twoim gniewem;
kończymy nasze lata jak westchnienie.
Czas naszych dni - to lat siedemdziesiąt
lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt;
a większość z nich to trud i marność,
bo szybko mijają, my zaś odlatujemy.

Któż potrafi zważyć ogrom Twojego gniewu
i kto może doświadczyć mocy Twojego oburzenia?
Naucz nas liczyć dni nasze,
abyśmy osiągnęli mądrość serca.
Zwróć się, o Panie, dokądże jeszcze...?
I bądź litościwy dla sług Twoich!
Nasyć nas od rana swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Daj radość według miary dni, w których nas przygniotłeś,
i lat, w których zaznaliśmy niedoli.
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,
a chwała Twoja nad ich synami!
A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami!
I wspieraj pracę rąk naszych,
dzieło rąk naszych wspieraj!"

piątek, 13 marca 2009

Przesłania rekolekcji charyzmatycznych cd

Jak to cudownie poczuć się Twoim dzieckiem, Panie,
oddać Ci wszystko co mam i to dobre i to złe,
bo Ty zawsze zrozumiesz moją ludzką słabość,
znasz moje serce i wiesz, że Cię kocham.
A ja czuję, że kochasz mnie taką jaka jestem,
widzisz jak się zmieniam i czuję Twoją radość, Panie.
Chciałabym opowiedzieć całemu światu o Twojej Miłości!
Tak pięknie mówi o tym ojciec Jose Vettiyankal,
dziękuję Ci Panie, za Jego posługę w Twoim Kościele.
Moje serce tak bardzo chciało otworzyć się na Twoje Słowo,
poczuć uwielbienie dla Mojego Pana i Stwórcy.
Dziękuję Ci za każdą chwilę refleksji
i zagłębienia się w ogrom Twojej Miłości, dziękuję Ci, że jesteś.
Tylko Ty, Panie, możesz otworzyć nasze serca,
pomóc nam wyrzucić serce kamienne i dać nam serce z ciała,
musimy tylko wyrzucić z niego nasze grzechy, słabości
i brak bezinteresownej miłości do naszych najuboższych, głodujących braci.
Kiedy obserwuję nieczułość moich sytych i pięknie odzianych braci i sióstr,
a także swoją własną, jest mi bardzo przykro i przepraszam Cię, Panie.

Fragmenty Nowenny do Jezusa w Przenajświętszej Eucharystii - autor ojciec Jose, ze Zgromadzenia Vincentynów - w której pomaga nam on modlić się przed Najświętszym Sakramentem:

Chrystus mówi:

" Przyjdź do Mnie. Znam Cię po imieniu.
Kiedy formowałeś się w ciele matki, byłem tam.
Widziałem Cię jeszcze zanim się narodziłeś.
 Kochałem Cię i zawsze będę Cię kochać.
Przyjdź do mnie, Ty, który/a/nosisz ogromne obciążenia.
Ja Cię pokrzepię.Udzielę Ci pokoju. Pozostań przy mnie i słuchaj.
To jest Mój dom i tu jesteś oczekiwany.Tak bardzo tęsknię za Tobą.
Moim pragnieniem jest, byś doświadczył Mojej miłości.
Miłość moja jest jak ogień, który wypala nienawiść, pychę i grzech.
Tęsknię za tym, aby móc wypełnić twe życie pokojem i radością.
Jestem tu przed tobą, uwięziony w swoim własnym domu.
Zabierz Mnie ze sobą do twego domu,
do twej szkoły, do twego biura, na ulicę, na tańce.
Potrzebuję twoich nóg, twoich rąk, twego głosu, twego serca,
aby móc wprowadzać Moją Miłość w rany świata.
Proszę wprowadź mnie do twego serca."

" Panie, dlaczego przychodzisz?...Gdzie jesteś teraz?
Gdzie jest ten dotyk, to spojrzenie, które odnawia złamane ludzkie przyjaźnie,
słabych umacnia. Pokaz mi to Panie."

Chrystus mówi:

"Moje dziecko, Ja jestem tu w Eucharystii, prawdziwie obecny
w bardzo odmienny i szczególny sposób.
Są tu te same ręce, które dotykały zmarłego mężczyznę i przywróciły go do życia
i te same ręce, które błogosławiły wodę i przemieniły ją w wyborne wino.
Te same ręce, które dotknęły oczu ślepca. Jestem tu obecny,
aby z tą samą mocą leczyć ludzkie choroby, uspokajać burze na morzu życia.
Jeszcze raz proszę cię dziś, zabierz Mnie ze sobą do twego domu, do twojej pracy.
Chciałbym być przy tobie. Chcę cię błogosławić, abyś był błogosławieństwem dla innych."

Modlitwa:

" Jezu, przyjdź i pozostań ze mną. Proponuję Ci moje serce jako ołtarz.
Panie witam Cię z radością. Cóż to za ogrom miłości, że chcesz wkroczyć w moje życie
i posługiwać się mną. Za długo sama dźwigałam moje problemy, moje zranienia i choroby,
zanim tu do Ciebie w adoracji Najświętszego Sakramentu przyszłam,
tu, gdzie Ty czekasz na mnie.
Dzięki niech Ci będą, że uświadamiasz mi
ogrom Twojej miłości i Twą moc, które są w Eucharystii.
O tak Panie, pragnę zaprowadzić Cię do innych ludzi,
Panie wejdź w moje życie i posługuj się mną,
abyś przeze mnie dotykał innych swoją mocą. Amen."


Modlitwa o uzdrowienie.

"Jezu, Ty jesteś zranionym Zbawicielem. W Twoich ranach jest moje uzdrowienie.
Wybacz mi moje grzechy i grzechy mych przodków mocą Twojej przelanej Krwi.
Napełnij mnie Twym Duchem Świętym poprzez moc Twego Zmartwychwstania. Amen."


Modlitwa zawierzenia.

" Panie, oddaję Ci członków mojej rodziny, siebie samego, moich najukochańszych....
Twemu Eucharystycznemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Maryi
na wielkie przemiany i na cuda. Amen."

piątek, 6 marca 2009

Boże Arki.


Panie, wspieraj nas swą Łaską i nie pozwól zginąć owcom Twojego pastwiska
Tylko Ty, Panie możesz swoim Słowem oświecić nasze serca, tylko Twój Duch Święty, w nas mieszkający, może dopomóc nam w dążeniu do Ciebie, do naszej świętości.
Dziękuję Ci, o najlepszy, najłaskawszy mój Ojcze za rekolekcje ojca Jose, za dalsze oczyszczenie,
za wielką bliskość Jezusa Chrystusa, za naukę modlitwy i za tak wiele uzdrowień duszy i ciała.
Dziękuję Ci, Panie za rozpalenie na nowo Ducha Świętego w tak wielu ludziach.
Niech przesłanie o budowaniu Bożej Arki we współczesnym świecie zła, nienawiści, przemocy ogarnie nasz cały kraj i cały świat, niech charyzmaty Ducha Świętego napełnią nasz Kościół, aby służyć jego budowaniu.

Według przesłania Ojca Jose Vettiyankala prowincjała Zakonu Vincentynów, aby ochronić swoją rodzinę należy zapisać najbliższych jej członków w Akcie zawierzenia /zdjęcie powyżej/ i należy
modlić się następująco:

Modlitwy poranne:

1. Modlitwa o uwolnienie.
2. Modlitwa o ochronę.
3. Akt zawierzenia.
4. Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Modlitwy wieczorne:

1. Różaniec.
2. Czytanie fragmentu Pisma Świętego.


Modlitwa o uwolnienie.

W imię Jezusa nakazuję dręczącym mnie złym duchom /wymienić np.choroby, nawracające grzechy, depresja/i wszystkim złym duchom odejść ode mnie do stóp naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zły duchu /wymień/ nie masz już nade mną mocy, ponieważ jestem zbawiony i odkupiony Najświętszą Krwią Jezusa.
Święty Michale Archaniele, Apostołowie Św.Św. Piotrze i Pawle, Sebastianie i Jerzy oraz wszyscy Świeci i Święte Boże wstawiajcie się za mną.


Modlitwa ochronna.

Jezu ochraniaj nas Swą przenajświętszą Krwią. Daj nam znaleźć schronienie w cieniu Twego Krzyża i ukryj nas w Swoich Ranach.
Święta Matko ukryj nas pod Swoim płaszczem.
Święty Michale Archaniele przybądź z Twoją Armią i walcz o nas.
Święty Piotrze, Święty Pawle i wszyscy Apostołowie módlcie się za nami.
Święty Grzegorzu, Święty Sebastianie...i wszyscy męczennicy módlcie się za nami.
Święty Benedykcie módl się za nami.
Święty Aniele Stróżu i Święci nasi Patronowie módlcie się za nami.
Wszyscy Aniołowie i wszyscy Święci u Boga módlcie się za nami.

"Skonałeś Jezu, ale zdrój życia wytrysnął dla dusz i otworzyło się morze miłosierdzia dla świata całego. O zdroju żywota, niezgłębione miłosierdzie Boże ogarnij cały świat i wylej się na nas."

Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Ojcze Nasz, Pozdrowienie Anielskie/Zdrowaś Maryjo/, Skład Apostolski/Wierzę w Boga/.

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego.

Na zakończenie:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem./3x/

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie.