czwartek, 19 marca 2009

Narodźmy się na nowo w Duchu Świętym! - cd rekolekcji ojca Jose
"Duchu żyjącego Boga, dziś na nas zstąp,
Duchu żyjącego Boga, dziś na nas zstąp,
złam nas, skrusz nas, obdarz Mocą,
Duchu żyjącego Boga, dziś na nas zstąp!"

Nie czujemy działania Ducha Świętego w nas, gdy jesteśmy obciążeni grzechami, gdy mamy zranienia i niewybaczenia w sercu; gdy związani jesteśmy okultyzmem, czarną magią, wiarą w przesądy i horoskopy, a także wtedy, gdy nie mamy wiary w Jego działanie w Kościele i w nas.

1 List Św.Pawła do Koryntian /12;4-11/ /charyzmaty/.
"Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne są też rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętności poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków.Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce."

Nowa odnowa duchowa, charyzmatyczna, ma w Kościele dopiero 40 lat.

8 kroków rozpalenia Ducha Świętego:

1. POKUTA.
2. POJEDNANIE./Z BOGIEM,Z LUDŹMI,ZE SOBĄ/.
3. WIARA W JEZUSA CHRYSTUSA.
4. MODLITWA.
5. SŁOWO BOŻE.
6. SAKRAMENTY ŚWIĘTE.
7. MIŁOSIERDZIE BOŻE.
8. NAŁOŻENIE DŁONI.

Możemy otrzymać:

Dwanaście błogosławieństw Ducha Świętego:

1. Relacja z Bogiem zostaje odmieniona.
2. Jezus stanie się Panem naszego życia.
3. Nasza wiara wzrośnie i będziemy mogli doświadczać cudów.
4. Nauczymy się Pisma, Tradycji i Magisterium Kościoła.
5. Otrzymamy dary Ducha Świętego.
6. Będziemy kochać Boga całym sercem, całą siłą i całym umysłem.
7. Nastąpi wzmocnienie pamięci.
8. Zmienią się cele życiowe.
9. Nauczymy się przebaczać i będziemy się modlić za wrogów.
10.Będziemy napełnieni radością i pokojem.
11.Nasze życie modlitwą się zmieni.
12.Uzdrowienie będzie naszym udziałem,wzrośnie poczucie odmłodzenia.

9 owoców Ducha Świętego: / Ga 5,22-23 /

Miłość. Radość. Pokój. Cierpliwość. Uprzejmość. Dobroć. Wierność.
Łagodność.Opanowanie. 

7 darów Ducha Świętego:
  1. Dar mądrości
  2. Dar rozumu
  3. Dar rady
  4. Dar męstwa
  5. Dar umiejętności
  6. Dar pobożności
  7. Dar bojaźni Bożej
Pieśń:
" Wzywam Cię, Duchu przyjdź, pragnę żebyś dotknął mnie,
Wołam Cię, Panie przyjdź, Jezu Zbawco do dzieci Twych.

Jak spragniona ziemia rosy dusza ma,
Tylko Ty możesz wypełnić serca głód."

" Charyzmaty Ducha Świętego są narzędziami Ewangelizacji, dla wspólnego dobra, dla wzrastania w wierze. Jesteśmy tylko kustoszami charyzmatów. Kościół stanowi, kto może ich używać, a kto nie; użytkowanie charyzmatów jest zatwierdzane przez Episkopat / Duch musi być posłuszny hierarchii/, a polski Kościół ustanowił prawo zabraniające publicznego używania charyzmatów. Charyzmaty będą dotąd, aż wszyscy dojdą do pełni wiedzy./" aby dać wiarę niewierzącym, aby dać odporność wszystkim istotom ludzkim"./

Brak komentarzy: