wtorek, 26 lipca 2011

Ojcze, okaż nam Swoje Oblicze.


Ojcze, okaż nam Swoje Oblicze.

Błagamy Cię, Ojcze, bądź naszą pomocą i wsparciem, uwolnij z ucisku naszych braci,
zmiłuj się nad pokornymi, podźwignij upadłych, ukaż się potrzebującym, ulecz chorych,
przyprowadź tych, którzy się oddalili od Twego ludu, daj pożywienie głodnym,
daj naszym więźniom wolność, umocnij słabych, dodaj odwagi zalęknionym.
Niech wszystkie narody poznają, że Ty jesteś jedynym Bogiem,
że Jezus Chrystus jest Synem Twoim,
a my ludem Twoim i owczarnią z Twego pastwiska.
Przez swoje dzieła ujawniłeś odwieczny porządek świata.
Ty, o Panie, ustanowiłeś świat, Ty jesteś wierny przez wszystkie pokolenia,
sprawiedliwy w swych sądach, przedziwny w mocy i majestacie,
mądry w stwarzaniu i roztropny w zachowywaniu swych stworzeń.
We wszystkim co widzialne, objawia się Twoja dobroć.
Wierny jesteś dla ufających Tobie, miłosierny i współczujący.
Odpuść nam nasze nieprawości, grzechy i przewinienia nasze.
Nie pamiętaj win sług i służebnic Twoich, ale oczyść nas Twoją prawdą
 i kieruj naszymi krokami, abyśmy postępowali w pobożności, sprawiedliwości
i prostocie serca oraz czynili to, co dobre i miłe przed obliczem Twoim
i w obliczu tych, którzy nam przewodzą.
O, Panie, okaż nam swoje oblicze, abyśmy w pokoju cieszyli się pomyślnością,
aby nas osłaniała Twoja potężna prawica
i od wszelkiego grzechu broniło Twoje wyciągnięte ramię.
Uwolnij nas od tych, którzy nas niesprawiedliwie nienawidzą.
Daj pokój i zgodę nam, i wszystkim mieszkańcom ziemi,
jak dałeś ojcom naszym wzywającym Cię pobożnie w wierze i prawdzie.
Tylko Ty, Panie, możesz udzielić nam tych dóbr i wiele więcej.
Ciebie wielbimy przez Jezusa Chrystusa, Kapłana i Stróża dusz naszych.
Przez Niego niech będzie Tobie chwała i majestat,
teraz i z pokolenia na pokolenie i na wieki wieków. Amen.

Z listu Św. Klemensa.

Brak komentarzy: