wtorek, 28 kwietnia 2009

Podsumowanie wydarzeń Męki Pańskiej i Wielkanocy.


Notatki z wykładu Uniwersytetu III Wieku - Symbolika biblijna.

" Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo Prawdzie."
Wg ST opisanie Prawdy - być pewnym, być mocnym, "aman", od tego słowa pochodzi "amen".
"Amen" - wyznajemy, że Słowo Boże jest godne zaufania, wyznajemy, że Bóg ma rację, ma Prawdę. Człowiek może poznawać Prawdę, ale Jej nie posiada, tylko Bóg ma Prawdę i wyraża Ją w Swoim Słowie. Słowo ludzkie i boskie, są to dwie różne rzeczy.
"Słowo" jest Drugą Osobą Boską, a również w Księdze Rodzaju, o stworzeniu świata, jest napisane: "Bóg powiedział i stało się". To Słowo ma moc stwórczą, to Słowo zostawiło w bytach stworzonych swój Blask, również w człowieku : "Rzekł i stało się". Tę Prawdę opisać można poprzez prawa fizyczne, przyrodnicze, chemiczne itd. Ona ma służyć życiu.
Człowiek może słyszeć to Słowo w głębi swojego serca, bo to nie ręka, noga, mózg decyduje o naszym bycie, ale nasze wewnętrzne ja. W naszym wnętrzu dokonuje się sąd nad nami: cieszę się, gdy zrobię coś dobrego, a smutek duszy jest wtedy, gdy zrobię coś złego. To w sercu Bóg mówi do człowieka, stoicy nazwali je sumieniem. Każdy, kto słucha sumienia, zbliża się do Prawdy.
Człowiek nie jest zdolny do poznania całej Prawdy, poznaje część, reszta jest tajemnicą.
Aby być blisko Prawdy trzeba mieć dużo pokory.
Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi: posyła proroków, mędrców, którzy głoszą Słowo. Zostaje ono dane aby przygotować ludzkość na pełnię czasu, gdy Słowo Boże stało się Człowiekiem, zamieszkało w Człowieku - Jezusie Chrystusie. W Jego nauczaniu i cudach przekazywał On Słowo, które było w Nim; objawiał Prawdę, aby człowieka wyzwolić.
"Poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli". " Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem".
Za tą Prawdę, Chrystus umiera na Krzyżu, daje świadectwo temu, co powiedział, wyzwala nas od:
- niezrozumienia samego siebie - po co żyję?, jaki jest sens życia?
- od grzechu, od kłamstwa, bo grzech jest owocem kłamstwa, wtedy idziemy za szatanem;
- od poczucia bezsensu, pustki, ciemności w nas; to wszystko pochodzi również od szatana, od kłamstwa;
Triduum Paschalne pokazuje, jak ciemność wciąga Światłość, jak głos kłamstwa, głos szatana: "Ukrzyżuj Go", woła również w nas, nasze grzechy to gwoździe Krzyża.
Wielki Piątek demaskuje kłamstwo uczniów, Piotra, który się zapiera swego Mistrza; kłamstwo uczonych w Piśmie, kłamstwo Piłata, który umywa ręce. Bo nie ma półprawdy - jest tylko Prawda lub kłamstwo.
Ateizm, jest wyborem kłamstwa, każde zaniechanie dobra, jest wyborem kłamstwa. Można iść za Chrystusem tylko idąc drogą Dobra.
W Ewangelii Św. Jana 7 razy jest wzmianka o pustym grobie/ 7 jest w Biblii liczbą świętą/, również Jan opisuje tylko 7 cudów Jezusa i pisze: " i wiele jeszcze innych znaków uczynił, których nie opisano w tej Księdze".
Obrazy opisane przez Jana: - pusty Grób, złożone szaty, odsunięty kamień/ 2 tony!/.
Co dla nas jest w tym pustym Grobie? Znaczenie pustego Grobu.
Jaki jest sens życia człowieka? To pragnienie szczęścia.
Mędrzec Kohelet bada tę sprawę i poszukuje prawdziwego szczęścia - czy to mądrość, sława, używanie życia, gromadzenie bogactwa?
Stwierdza, ze ludzkie sądy nie są sprawiedliwe, bo niektórzy mają ciągły ucisk i łzy i gdyby wszystko miało się kończyć w grobie, nic nie miałoby sensu, a szczególnie śmierć.
Otwarty Grób Chrystusa, jest otwartym życiem dla nas. Życie Boże zostaje nam ofiarowane i ono daje nam większe szczęście niż potrzeby naszego serca.
Tylko dla tego, co się ukazało w Zmartwychwstaniu warto żyć, doskonalić się do końca, warto kochać, być uczciwym, cierpieć dla sprawiedliwości, modlić się.
Eucharystia jest źródłem życia otwartego dla nas w Zmartwychwstaniu.

Brak komentarzy: